Modul 02. Konjunkturer og aktører

Forberedelse

 • Læs side 12 – 20 i kapitel 1 Introduktion til international økonomi i grundbogen. Dvs. til og med afsnit 1.1.Hvem er de centrale aktører i international økonomi Hvor står Danmark mht. vækst

Formål

 • Aktører på verdensplan
 • BNP
 • Det økonomiske kredsløb

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er de vigtigste regler i timerne
 • Hvorfor skal vi bruge vores tid på IØ
 • Hvad er kvantitative og kvalitative kilder
 • Hvad er BNP

Lektien til denne gang

 • Maslows behovspyramide
 • Knappe ressorucer
  • Mikroøkonomi: Husholdninger, virksomheder, dele af økonomien
  • Makroøkonomi: Samfundets økonomiske kredsløb, handel. økonomisk politik
 • Hvem er de store – og hvem er demokratiske
 • Intro til BNP og vækst
  • Hvad er BNP
  • Hvad er vækst
  • Hvorfor har Kina og Indien har den højeste vækst (tip: Hvor udviklede er Indien og Kina)
  • Hvorfor mon der er et dyk i væksten omkring år 2009
  • Hvordan tror du, at væksten globalt set har haft det under corona
  • … og hvordan går det med væksten efter corona
  • Hvad er konjunkturer
   • Hvad er “bobler”
   • Får man tømmermænd efter “bobler” (“bobler” er også slang for “champagne”)
 • Sådan ser det ud teoretisk
Konjunktursvingninger

Øvelser

2.1 Spørgsmål til det første afsnit

 • Hvad forstår man ved knappe ressourcer?
 • Hvilken konflikt kan der være mellem behovene i Maslows pyramide og de knappe ressourcer?
 • Hvilke fire spørgsmål er centrale i enhver samfundsøkonomi?

2.2 Hvem er de centrale aktører

Du kan finde svarene i afsnit 1.1

 • Hvilke tre grupper er de centrale aktører i international økonomi?
 • Hvilke lande indgår i „Triaden“?
 • Og hvad står „BRIK-landene“ for?
 • Hvad er den centrale forskel mellem de to landegrupper?
 • Hvad forstår man ved BNP og BNP pr. indbygger? Og hvad forstår man ved økonomisk vækst?
 • Forklar kort, hvad tabel 1.1 herunder viser.
 • Gennemgå en tabels dele i boks 1.1. Forklar, hvilket indhold der kan være i tabellens forskellige dele.

2.3 Konjunkturer

Du kan finde svarene i afsnit 1.1.

 • Hvad er konjunkturbølger?
 • Hvad forstår man ved økonomiske bobler?
 • Hvilke to bobler har vi haft i verdensøkonomien i de sidste to årtier?
 • Forklar kort, hvad figur 1.3 viser. Figuren vises herunder. Hvad går catching up-effekten ud på?
  • Hvad forstår man ved flaskehalsproblemer?
 • Gennemgå et kurvediagrams (fx figur 1.3) forskellige dele.
 • Forklar, hvilke punkter i et kurvediagram man især skal være opmærksom på ved aflæsning af det.

2.4 Ligger Danmark godt i den økonomiske superliga?

I tabel 1.2 i grundbogen har vi vist nogle af Danmarks og nabolandenes fysiske ressourcer i midten af 2010’erne.

Udfyld en tilsvarende tabel med de seneste tal. Tal for geografiske ressourcer er cirka det samme, du kan nøjes med de økonomiske ressourcer. Kopier evt. tabellen her, som du så kan skrive i, eller lav din egen tabel.

ØKONOMISKE
RESSOURCER
TYSKLANDSTORBRITANNIENPOLENSVERIGENORGEDANMARK
BNP PR INDBYGGER
I DOLLARS
ØKONOMISK VÆKST I PROCENT
RANGORDEN
KÅMSÅDE… RØJ … HVIII

2.5 Kina vs. USA

Ud fra dine resultater: Diskuter, om der er grund til at frygte Kinas økonomiske styrke. Inddrag artikler på nettet i dit svar. Diskuter også, om der er væsentligt forskellige måder, som det kinesiske og amerikanske samfund er skruet sammen på. Er retssystemet f.eks. det samme, er regeringssystemet f.eks. det samme?