Modul 13. Kap 8.1. Den offentlige sektor og finanspolitik

Forberedelse

 • Læs kapitel 8 til og med afsnit 8.2 Dvs. fra side 140 til og med side152 inklusive videoerne
 • Se video: Under Videoer > Videoer 6. Økonomiske politikker se video 02. Finanspolitik

Formål

 • Se på, hvad den offentlige sektor er for noget
 • Kikke dybere ind i, hvad finanspolitik er

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er “naturlig arbejdsløshed”
 • Hvad er flexicurity og aktiv arbejdsmarkedspolitik
 • Nævn forskellige former for erhvervspolitik og giv eksempler

Lektien til denne gang

 • 5-sektor modellen og opdeling i stat, regioner, A-kasser mv.
 • Hvorfor mon vi har det offentlige som en selvstændig sektor
 • Spørgsmål: Den offentlige sektor er stor i Danmark. Nogle mener for stor. Hvilke partier vil gøre den offentlige sektor mindre, og hvordan vil de gøre det
 • Diskuter fordele og ulemper ved en mindre offentlig sektor
 • Vil en mindre offentlig sektor gå ud over flexicurity og muligheden for aktiv erhvervspolitik
 • Offentlig sektor: Styre samfundsøkonomien (dæmpe konjunktursvingninger), give offentlig service, skaffe indtægter og omfordele
 • Den offentlige sektor styres vha. FINANSLOVEN (som når AGF spiller CL-finale: Stor dramatik) … og EU :-).
  • Spørgsmål: Hvad er lempelig (ekspansiv) og stram (kontraktiv) finanspolitik

ekspansive finanspolitik, så vil virkningerne i ligningen se sådan ud:

 • Y↑ + M↑ = C↑ + I↑ + Xk

Af ligningen kan vi direkte se, at den økonomiske vækst øges (Y↑). Og vi kan se, at betalingsbalancen forværres (M↑, mens X er konstant). Da både C og I forøges, kan vi slutte os til, at arbejdsløsheden falder. Og når arbejdsløsheden falder kan vi endvidere slutte os til, at lønmodtagerne har bedre muligheder for at presse lønningerne op – det giver højere inflation (omkostningsinflation). I figur 8.3 kan du se virkningerne af en ekspansiv (lempelig) finanspolitik på de fire økonomiske mål.

Figur 8.3: Virkningerne af en ekspansiv finanspolitik på de økonomiske mål

 • Multiplikatorvirkningen og forskellige finanspolitiske multiplikatorer
 • Der er ikke kun en 3% grænse på statens indtæger/udgifter, der er også en 60% grænse i forhold til BNP

Øvelser

13.1 Den offentlige sektor

 • Hvilke 4 hovedopgaver løser den offentlige sektor?
 • Tabel 8.1: Hvor i tabellen finder du de såkaldte kernevelfærdsområder?
  • Hvor stor en procentdel udgør disse områder af de samlede offentlige udgifter

13.2 Finanspolitik

Udfyld skemaet.

TYPE FINANSPOLITIKLIGNINGVÆRKTØJERVIRKER GODT FORMINDRE GODT FOR
Ekspansiv/lempelig Y↑ + M↑
= C↑ + I↑ + Xk
Lempe skatter
Øge off. udgifter
Arbejdsløshed falder
BNP stiger
Stram/kontraktiv
 • I en situation med høj inflation, hvorfor kan man så få problemer med at føre lempelig finanspolitik
 • Hvis de offentlige indtægter og udgifter er præcis lige store, er der så tale om lempelig eller stram finanspolitik
 • Ekstra: Kan du huske inflationær crowding-out. Prøv at forklare, hvad det er

13.3 Multiplikatorer

 • Forklar kort, gerne ud fra 5-sektor modellen, hvad multiplikatorvirkningen er for noget
 • Staten ønsker at føre ekspansiv finanspolitik. Ud fra tabellen herunder: Skal de ansætte nogle flere i den offentlige sektor, sænke personskatten eller lempe selskabsskatten
 • Hvorfor mon de tilsvarende multiplikatorer som udgangspunkt vil være højere i USA, England og Irland

13.4 Statsbudget og statsgæld

 • Hvilke hovedtræk i den offentlige saldos udvikling fra 2005-18 kan du aflæse i figur 8.7
 • Hvilke tre metoder kan staten anvende til at dække et eventuelt underskud på de offentlige finanser? Og hvilken af disse metoder vil staten normalt anvende?
 • Hvor mange af de 28 EU-lande har større statsgæld end Danmark? Og hvor mange har mindre statsgæld? Se figur 8.8

13.5 Finanspolitikken og EU

Bemærk: Spørgsmålene her er vigtige, og jeg forventer, at du husker svarene også efter timen

 • Stabilitets- og Vækstpagten indeholder regler om maksimale størrelser for EU-landenes budgetter og statsgæld.
  • Hvor stort må budgetunderskuddet max. være?
  • Hvor stor må statsgælden max. være?
 • Hvad drejer Sixpack-aftalen sig om?
 • Hvad forstår man ved den strukturelle saldo på statsbudgettet? Hvor stor må den max. være?

13.6 De seneste tal

 • Find de nyeste tal, så du kan opdatere figur 8.7 og 8.8. Du behøves ikke at afbilde tal i et diagram, og jeg er ligeglad om du viser den faktiske eller strukturelle saldo fra figur 8.7
 • Der er et næsten konstant slagsmål mellem Syd- og Nordeuropa i EU. Nordeuropa vil gerne holde fast i en stram budgetpolitik, mens de i Sydeuropa er store fortalere for en langt mere lempelig budgetpolitik (= finanspolitik). Find tal for arbejdsløsheden for de europæiske lande og se, om den kan forklare det uendelige slagsmål mellem Syd og Nord.
  • Hvilke grunde kan Nordeuropa have til at holde fast i en stram budgetdisciplin