Modul 15. Kap 9.3 Udfordringer og konkurrencestaten

Forberedelse

 • Læs fra afsnit kapitel 9.5 Velfærdsstatens udfordringer og resten af kapitlet. Dvs. side 177 og til med side 183.

Fokusspørgsmål

 • Hvad betyder “ældrebyrden”
 • Hvorfor kan globalisering være et problem
 • Hvad er velfærdsturisme og social dumping
 • Hvilke strategier kan løse velfærdsstatens udfordringer
 • Hvad er forskellen på konkurrencestaten og velfærdsstaten

Formål

 • Kende til nogle af velfærdsstatens udfordringer
 • Vide hvad forskellen på velfærdsstaten og konkurrencestaten er

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar forbrugs- og opsparingskvote og sæt dem i relation til hhv. rige og fattige indkomstrupper (tip: Tænk på Rikke Rig og Finn Fattig fra sidste kapitel)
 • Hvad er Lorenz-kurven, og hvad udtrykker den.
 • en Gini-koefficient, og hvad kan vi bruge den til
 • De 3 rigeste i USA ejer mere end de 30% fattigste https://inequality.org/facts/wealth-inequality/

Lektien til denne gang

Velfærdsstaten:

 • En person, der smider affald i en park, bliver spurgt af en journalist hvorfor vedkommende ikke smider affaldet i skraldespanden i stedet for. Svaret var “Når jeg har betalt min skat, har jeg også betalt for, at nogle rydder op efter mig”.
 • Forventningspres
  • Hvilke forventninger har du selv til velfærdsstaten
 • Hvorfor kan globalisering være et problem
 • Hvad er velfærdsturisme og social dumping
BegrebForklaringHvorfor er det en udfordring
Social kontrakt  
Ældrebyrden  
Forventningsklemmen  
Velfærdsturisme  
Privatisering  
Brugerbetaling  
Social dumping  
Nedskærings- og udvidelsesstrategien  

Velfærdsstat >< konkurrencestat

 VelfærdsstatKonkurrencestat
BaggrundStigende indkomster Kanslergadeforlig – verdenskrisen Keynes – det gode liv – staten som efterspørger Indkomstudjævning Lighed Sociale rettigheder Generationsmodel – fællesskab Velfærdsstat beskytter mod eksterne stød og konjunkturudsving   Kritik   For dyr For megen individualisme (uansvarlighed over for fællesskabet) For megen fællesskabsafhængighed (klientgørelse) “Det er samfundets skyld”. Offentlige sektor – service Pres fra globaliseringen Ubalance mellem arbejdsstyrke og mennesker på offentlig forsørgelse   Demografi Dyr og ineffektiv velfærdsstat Konkurrenceevne faldende Velfærdssamfundet er en taberfabrik (Joakim B. Olsen) Passiv forsørgelse    
Princip – statens rolleStatens medansvar for velfærd Omsorg for syge og gamle – omsorgspligt Velfærdsstaten klarer ærterne” ”Samfundet må tilbyde mig et ordentligt job ” (Dovne Robert) ”Samfundet har betalt en dyr uddannelse til mig, så for at jeg kan betale tilbage skal samfundet tilbyde et job der modsvarer mine kvalifikationer” (Henrik – I Asger og de langtidsledige) ”Jeg får ikke noget ud af det økonomisk, det jeg tjener det bliver jeg trukket i kontanthjælp – så jeg arbejder gratis” (Barbara – i Asger og de langtidsledige) Retskrav  Staten skal sikre konkurrenceevnen – deltage i og få udbytte (vækst) af globaliseringen Skabe incitamenter – alle i arbejde   Sikre kvalificeret arbejdskraft Aktivering før uddannelse  Uddannelsespligt/pålæg/uddannelsesværnepligt (kontakthjælpsreformen) Regulering, rammestyring og aktivering Udbudssiden – stærk statsmagt – konkurrence mellem virksomheder, befolkning og nationer Pligter
Individets rolle  Uddannelse – efter hjertet Demokratisk aktiv borger (Wiki) ”jeg stemmer ved hvert valg så jeg er en god borger og vil ikke bedømmes på om jeg har arbejde eller ej” (Dovne Robert i DR)Uddannelse – efter jobmuligheder Forbruger af offentlig service
Civilsamfundets rolleDemokratisk borgere – men professionalisering af offentlige opgaver Civilsamfundet spiller en minimal rolle – ”hattedamer”Civilsamfundet som en vigtig del af samfundet, både individer og virksomheder – social ansvar/medansvar – medborgerskab og folkeligt engagement. Frivilligt arbejde, foreningslivet, skolebaglandet, nærdemokratiske sammenslutninger
Eksempler på reformer og loveBistandslov Efterløn Trangskriterier àretskriterier Folkepension til alleKontanthjælpsreform SU-reform Dagpengereform Efterlønsreform  
Teoretisk udgangspunktTraditionel socialdemokratismeSocialliberalisme? – Centrum-venstre (Giddens/Blair)

Øvelser

15.1 Beregninger på sociale udgifter

Download excelarket her:

 • På ark 15.1a:
  • Beregn indextal for de forskellige typer sociale udgifter
  • Find tal for BNP for årene 2007 – 2020 og sæt dem ind nederst. Beregn også her indextal
  • Vis tallene i et diagram og kommenter tallene.
   • Hvor ser du den største vækst.
   • Vokser udgifterne i den offentlige sektor mere end vores BNP og hvis ja, er det et problem
 • Ekstraopgave for de dygtige. Beregn både andel og index for beskæftigelsen i hhv. den private og offentlige sektor på ark 15.1b

15.2 Bør brugerbetalingen for offentlige serviceydelser øges

 • Løs opgave 3 på side 97 i opgavebogen. Skriv svaret ind i et dokument
 1. Overvej, hvilke konsekvenser en brugerbetaling på kr. 150 for et lægebesøg vil have (der er jo allerede delvis brugerbetaling for tandlægebesøg)
  1. Hvad vil der ske med antallet af lægebesøg?
  2. Vil det påvirke folkesundheden?
  3. Vil det resultere i en social skævhed i tendensen til at søge læge?
  4. Kender du nogen, der undlader at gå til tandlægen på grund af regningen for besøget?

    
 2. På de private gymnasier betaler man typisk kr. 1.500 – 1.700 om måneden for at gå i skole. Overvej hvilke konsekvenser en brugerbetaling på fx kr. 1.500 om måneden på de offentlige gymnasier vil have.
  1. Hvad vil der ske med antallet af ansøgninger til gymnasiet?
  2. Vil det give mere fagligt motiverede gymnasieelever (forældrene vil gerne have noget for pengene)?
  3. Vil kravene til lærerne blive større?
  4. Vil det blive lettere for politikerne af få unge mennesker til at vælge erhvervsuddannelserne, så Danmark kan få flere faglærte?

15.3 Konkurrencestaten

 1. Har konkurrencestaten fokus på velstand eller velfærd?
   
 2. Sammenlign figur 9.18 med figur 9.1 (begge herunder). Vil realiseringen af konkurrencestaten bevirke, at vi bevæger os væk fra den universielle velfærdsstat og over mod de 2 andre modeller. Hvis ja skal du konkret påpege, på hvilke punkter det sker.

15.4 Artikel om velfærdsstaten

Skim artiklen Velfærdsstaten er en succes: https://bliv-klogere.ibc.dk/wp-content/uploads/2022/10/KONKURRENCESTATEN-ER-EN-VELFAeRDS-SUCCES-Raeson.pdf

 • Redegør for artiklen. I din redegørelse skal du komme ind på følgende
  • Forklar begrebet flexigurity og mobication med dine egne ord
  • Forklar hvorfor konkurrencestaten ikke er en liberalistisk spareøvelse.
  • Forklar, hvorfor en universiel velfærdsstat godt kan konkurrere med f.eks. USA.
 • Diskuter for og imod konkurrencestaten.