Modul 26. Kap 14.2. Protektionisme og multinationale selskaber

Forberedelse

 • Læs resten af kapitel 14, dvs. start med afsnit 14.3 side 291 og læs til og med afsnit 14.4 side 302

Fokusspørgsmål

 • Vi er jo alle sammen for frihandel ikke? Men hvilke grunde kan lande have til at beskytte deres industrier mod konkurrence udefra?
 • Hvad er told og hvordan påvirker det markedsprisen
 • Hvad er importkvoter, og hvordan påvirker det markedsprisen
 • Hvorfor mon MacDonnalds i Danmark i mange år aldrig gav overskud. Burde de så ikke have lukket biksen for længst … eller hvad :-)?

Formål

 • Hvordan kan et land beskytte sin industri
 • Multinationale selskabers rolle i økonomien
 • Kreativ bogføring for de multinationale

Fælles gennemgang

Fra sidst

Hvad kan du fortælle om de forskellige handelsteorier her: Hvad siger de, hvad kan de forklare, og hvad er de ikke så gode til. Forklar også, hvad den afgørende forskel mellem merkantilisme og de klassiske liberale teorier er, og hvorfor diskussionen er relevant selv i dag.

 • Merkantilisme
 • Adam Smiths absolutte fordele
 • David Ricardos relative fordele
 • Faktorudrustningsteorien: Heckscher-Olin. Et land specialiserer sig i de produkter, som de er naturligt udrustede til (olie i Arabien). Intra-industriel handel (mellem industrier)
 • Efterspørgselsforhold/graviditionsmodel (kultur): Linder. Vi handler med dem, der ligger tættest på, er store og ligner os kulturelt (nabohandel)
 • Stordriftsfordele: Krugman (jo større enheder du kontrollerer, jo billigere kan du producere)

Lektien til denne gang

 • Protektionistisk handelspolitik (neoliberale/merkantilister)
  • Beskytte “sårbare” erhverv. EU bruger hvert år ca. 300 mia kr på at støtte landbruget
  • Beskytte nye virksomhedsområder, f.eks. droner, nanoteknologi
  • Sikre minimums standarder på miljøområdet
  • Lægge told på varer, der produceres af børn
 • Virkninger af told 1, 2 og 3. Udbudskurven flytter sig, og forbrugerne skifter til at efterspørge indenlandske varer frem for udenlandske “Køb dansk – kampagne”
 • Importkvote

Hvordan ser toldsatserne ud for Singapore tror du (husk på opgaven)?

Multinationale selskaber

Eksempel

 • Produktionsafdelinger og/eller salgsafdelinger i to eller flere forskellige lande.
 • De står for ca. halvdelen af den samlede globale produktion og ca. to tredjedele af verdenshandelen.
 • 3 veje
  • horisontale strategi indebærer, at en virksomhed investerer i udenlandske virksomheder på samme trin i produktionsprocessen. Mærsk køber andre rederier med samme slags skibe
  • vertikale strategi går ud på, at en virksomhed investerer i udenlandske virksomheder, der ligger på andre trin i produktionsprocessen end opkøberen. Mærsk bygger havne og køber skibsværfter
  • konglomerat-strategien, ud på, at et firma producerer en række forskellige produkter i flere forskellige lande (Facebook, Amazon, Netflix og Google). Hvis Mærsk køber speditionsfirmaer i USA
 • Opgave: Diskuter fordele og ulemper ved MSN kort 2 og 2

FDI = Foregin Direct Investment

Transfer pricing

Øvelser

26.1 Afsnit 14.3 Protektionisme

 • Nævn 4 grunde til at indføre told + tilføj gerne flere grunde, du kan komme på
 • Hvad er told, og hvilke forskellige typer findes der?
 • Hvilken handelsteori går ind for told og hvorfor?
 • Hvad forstår vi ved toldeskalation?
 • Forklar vha. udbuds- og efterspørgselsdiagrammer, hvilken virkning told kan have
 • Forklar ud fra nedenstående diagram hvilken virkning en importkvote har
 • Giv seks eksempler på tekniske handelshindringer

26.2 Multinationale selskaber

 • Danmark vil – måske – sænke selskabsskatten for at tiltrække multinationale selskaber. Argumenter for og imod
 • Hvad forstår vi ved et skatteparadis?
 • Boks 14.2: Forklar med egne ord kort, hvad det centrale i transfer-pricing er.
 • Herunder er et tænkt eksempel for RyanAir. De har base i Irland, men de flyver på kryds og tværs i Europa, f.eks. også Billund – Budapest i Ungarn. RyanAir har pt et overskud på ca. 1.000 mio euro. og deres omsætning var ca. på 4.000 mio euro. SAS regner tilsvarende med et underskud på 500 mia euro. Men RyanAir er også ret “dygtige” til at holde deres omkostninger nede. Nogen vil kalde dem for “kyniske”.

Vis, hvor meget RyanAir skal betale i skat, hvis de ikke laver transfer pricing. Vis bagefter, hvor meget de kan spare ved at flytte hele overskuddet til Irland. For nemheds skyld antager vi, at selskabsskatten er 40% i Frankrig, 30% i Danmark og 10% i Irland

FrankrigDanmarkIrlandSkat i alt
Overskud200200200Skal ikke udfyldes
Beregn skat
Hvis de laver transfer pricing

26.3 Globaliseringen og fladskærms-tv

Hvilken effekt har globaliseringen på verdensmarkedspriserne? Hvordan udvikler priserne på fx forbrugerelektronik sig som følge af globaliseringen? Det ser vi på i figur C, hvor vi har fokus på markedet for fladskærms-tv. Her er figur C,

Markedet for fladskærms-tv:

 • Hvilken markedsform – jfr. figur 4.12 i kapitel 4 – er der tale om?
 • Hvilken indflydelse kan producenterne have på prisen under en sådan markedsform?

I figur C vil prisen på et marked uden globalisering være p0 og den afsatte mængde m0. Som følge af globaliseringen forskydes udbudskurven mod højre. Dette kan du bl.a. forklare ud fra Ricardos og Krugmans handelsteorier. Med hvilke argumenter?

Hvad betyder den økonomiske vækst i verden og den øgede handel for indtjeningen i husholdningerne og efterspørgslen efter fladskærms-tv? Og hvordan vil det påvirke E-kurven i diagrammet?I figur C forskydes U-kurven længere mod højre end E-kurven.

 • Hvilken effekt har det på prisen og den afsatte mængde af fladskærms-tv i diagrammet?
 • Hvordan stemmer dette med udviklingen på virkelighedens verdensmarked for fladskærms-tv?

På det kinesiske marked kan man måske forestille sig, at priserne på fladskærms-tv snarere vil stige. Hvorfor det? Forklar, hvilke ændringer i diagrammet i figur C der kunne forekomme i Kina.

26.4 FDI

Der kan være flere forskellige motiver til at placere kapital i virksomheder i udlandet – udstrømning af FDI. Og på den anden side kan en økonomi også have fordele af indstrømning af FDI.

 • Prøv på baggrund af grundbogens afsnit at opstille en række motiver til at investere i virksomheder i udlandet samt at opstille fordele ved udenlandske investeringer i hjemlandet. Du kan fx bruge følgende skema, hvor vi hjælper dig en lille smule på vej:
 • Hvilke ulemper kan der være ved udenlandske investeringer. F.eks. har den kinesiske stat købt 24% af Hamborgs havn. Hamborgs havn håndterer en stor del af tysk eksport.