Eksamen med synopsis

Oversigt over eksamen med synopsis

Forløbet kan kort beskrives således:

  • Hvis du bliver trukket ud til eksamen i IØ B, så skal du lave en Synopsis
  • Synopsen skal være et oplæg til diskussion/dialog. Du vælger et emne fra din eksamensopgave (der er lavet i grupper) og uddyber det i en synopsis
  • Synopsen er individuel og må ikke kopieres
  • En synopsis er en kort tekst på max 3 sider, med bilag max 10 sider
  • Synopsen afleveres inden eksamen og sendes til censor
  • Til eksamen laver du en fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen på max 10 min. Herefter er der ca. 15 minutters faglig samtale ud fra din synopsis
  • Du kan blive spurgt om alle emner i faget, selvom udgangspunktet er din fremlæggelse

Beskrivelse af en synopsis

En synopsis kan karakteriseres som en kort tekst, der ikke kan stå alene, men skal uddybes over for lærer og censor ved selve eksaminationen. Den skal være et oplæg til diskussion/dialog. Den hjælper dig desuden til at strukturere den mundtlige eksamen. På den måde fungerer synopsen som et talepapir, der fastholder den røde tråd og det metodiske i fremlæggelsen.

Du begynder altid en synopsis-eksamen med at lave en fremlæggelse med udgangspunkt i din synopsis (max. 10 minutter). Derefter er der dialog, hvor eksaminator og censor spørger ind til det, du har fremlagt.

Synopsen må max. fylde 3 sider og bilag må max fylde 10 sider.

Husk referencehenvisninger i synopsis samt henvisning til bilag.

Synopsis ser typisk sådan ud

Forside

Forside med titel på emnet, fag og niveau, navn, klasse, underviser, skole mv. Du må gerne være kreativ på forsiden med billeder o.l., men det er ikke noget krav.

Kort indledning og undringsspørgsmål

Du skriver en indledning, hvor du uddyber dit emne og dets relevans. Du stiller dit undringsspørgsmål og dermed motivationen for at arbejde med opgaven.

Problemformulering 

Du skal klarlægge din problemformulering og hermed vise, hvordan du griber opgaven an ud fra din problemformulering. Denne del er fælles for hele gruppen, da I arbejder ud fra samme problemformulering. Det er i det videre arbejde, du udviser selvstændighed ved selv at udvælge teorier og refleksioner.

Metode

Metode er er forklaring af, hvordan problemformuleringen besvares. Du skal her skrive hvilke teorier, modeller og materiale du vil inddrage. IØ-fagets metoder skal ligeledes tydeliggøres. Når du har anvendt IØ-metode, bør du vurdere metoden og forklare fordele/ulemper ved brugen af metoden. Se ligeledes metodeoversigten. Du kan eventuelt indarbejde en afgrænsning til din problemformulering

Faglig problemstilling

Med udgangspunkt i eksamensprojektet udvælger du et koncentrat af analyser og af de faglige vurderinger. Her tydeliggøres hvad du vil tage fat i til den mundtlige eksamen. Du skal formulere dig kortfattet, så du dermed kan danne et udgangspunkt for dit mundtlige oplæg. Husk at referere til bilag.

Konklusion

Endelig skriver du en konklusion på problemformuleringen og gerne med inddragelse af undringsspørgsmålet. Her opsummerer du således, hvad du har skrevet og besvarer problemformuleringen. Man skal i princippet kunne forstå hele synopsis ud fra problemformulering og konklusion. I konklusionen skal du ikke bringe nye spørgsmål eller materiale ind.

Refleksion/Perspektivering

Du kan lave en refleksion/perspektivering. Her reflekterer eller perspektiverer du til andre forløb og teorier, du har arbejdet med i årets løb, og som kan bidrage med nye perspektiver til din besvarelse.

Referenceliste 

Tydeliggør brugen af varieret materiale foruden jeres grundbog.

Bilag – max 10 sider

Husk formalia i bilagene. Det betyder nummerering af bilag, overskrift så man tydelig kan uddrage, hvad bilaget handler om. Endelig skal der kildeangivelser til tabeller, grafer mm.