Vejledning 5. Aggregeret udbud og -efterspørgsel

Notat baseret på bogen Informatik A af Kureer, H på forlaget Systime

 • Produktionen afhænger af efterspørgslen, men efterspørgslen afhænger af indkomsten
 • Produktionsniveauet bestemmer beskæftigelsen, men hvad bestemmer så produktionsniveauet?

Indkomstdannelsen: Den simple Keynesmodel

 • Vi tager udgangspunkt i et lukket samfund: Der er ingen eksport og ingen import
 • Vi antager også, at der ikke er en offentlig sektor
 • Vi antager, at der ikke er inflation
 • Vi arbejder på kort sigt
 • … alle antagelser sker for at gøre modellen så simpel som mulig

Forbrugerne kan bruge deres indkomst til forbrug = “C” (consume) og til opsparing “S” (save). Al opsparing bliver til investeringer I (investment)

Der efterspørges kun forbrugsvarer (C), “c” står for consume” og (I

 • Forbrugsfunktionen kan se sådan ud: C = 20 + 0,5Y
 • Hvis husholdningernes samlede indkomst fx er på 60 mia. kr., vil de efterspørge forbrugsvarer for 50 mia
 • C = 20 + 0,5Y \Rightarrow C = 20 + 0,5 \cdot 60 = 50
 • Hvis vi så får en stigning i indkomsten (I) på 1 mia, så øges forbruget (C) med 0,5.
  • \Delta C = 0,5 \cdot 1 = 0,5
 • Ændringen i C = den marginale forbrugskvote = hvad vi bruger den sidst tjente krone til = hældningskoefficienten på linjen
 • Vi omskriver ligningen til
  • C = C0 + cY
 • Samfundets investeringer afhænger af meget, men vi sætter dem til at være konstante
 • Samfundets efterspørgsel kalder vi for Z
  • Z = C + I \Rightarrow Z = C_0 + cY + I
 • Funktionen parallel forskydes opad, hvis vi tager investeringerne med, som i figur 20.2b
 • Vi tager derfor udgangspunkt i, at et lands produktion
  • BNP skaber en indkomst af samme størrelsesorden som selve produktionen. Indkomst og produktion vil være identiske.
  • Så hvis vi tegner en udbudskurve, der viser produktionen ved forskellige indkomster, vil det være en 45° linje med hældningen 1 som i figur 20.3b. Produktion er jo lig med indkomst

Så kan udbud og efterspørgsel mødes

 • Selvom det ikke ligner “normale” udbuds- og efterspørgelskurver, så opfører de sig sådan
 • I den venstre del af figuren er vi i ligevægtspunktet
 • I den højre del af figuren er efterspørgslen > udbud
  • Så vil virksomhederne ØGE produktionen dvs. udbuddet
   • De stopper med at øge udbuddet, når udbud = efterspørgsel
   • I det punkt har vi en ligevægt i økonomien, som ser stabil ud indtil videre
  • Hvis efterspørgslen < udbud, så er det lige omvendt

Arbejdsløshed og ligevægtspunktet

 • Der er ingen garanti for, at der er fuld beskæftigelse i det punkt, hvor udbud og efterspørgsel er i ligevægt
 • Vi kan potentielt øge produktionen, hvis alle er i arbejde. Det kalder vi et “output gab”
 • = et ret godt argument for at føre konjunkturregulerende økonomisk politik

Ændring i efterspørgsel (multiplikatorvirkningen)

 • Hvis forbruget stiger med 10 mia, så øger vi produktionen med 10 mia
  • … men så har vi skabt en højere indkomst
  • … og når indkomsten stiger, så stiger forbruget yderligere
  • … helt præcist med 10 mia x 0,5 = 5 mia, dvs. forbrugskvoten
  • … som så skaber 2,5 mia i forbrug i næste runde osv.
  • Se diagrammet nedenfor
 • = effekten kender du godt, den hedder “multiplikatorvirkningen

Samlet udbud og efterspørgsel

Vi kan afbilde det samlede udbud (SU) og samlede efterspørgsel (SE) sådan:

 • Der er ikke så meget nyt i det. Når vi nærmer os den maksimale produktion, vil der ikke være arbejdsløshed. Vi risikerer derfor lønstigninger
 • Keynes: Der er ingen garanti for, at arbejdsløsheden er 0 dér, hvor det samlede udbud og det samlede efterspørgsel mødes

Ændringer i samlet efterspørgsel (SE)

 • Hvis SE øges fra et lavt niveau, får vi ikke prisstigninger
 • Hvis SE øges fra et højt niveau, får vi prisstigninger
  • Det sidste kalder vi for “efterspørgselsskabt inflation”
 • Hvis lønningerne presses op, så presses virksomhedernes omkostninger også op
 • Højere omkostninger flytter det samlede udbud indad (SU), hvilket medfører yderligere prisstigninger
  • Dette kaldes omkostningsinflation

Hvordan imødegår vi det her

 • Lempelig finans- eller pengepolitik vil skubbe SE til højre
 • Hvis vi kan øge arbejdsudbuddet fx ved at sætte pensionsalderen op, så rykker SU-kurven mod højre
 • Vi kan også sørge for en mere veluddannet arbejdskraft
 • … eller vi kan sætte loft over lønstigninger, dvs. føre indkomstpolitik
 • = Alt sammen er “supply-side economics”
 • Dansk Arbejdsgiverforening vil rigtigt gerne snakke supply-side economics