Vejledning til opgaven i økonomisk grundforløb

Indledning

Nedenfor ser du en typisk opgavetekst til økonomisk grundforløb. Den kan godt være svær at forstå. Derfor vil vi gennemgå den sammen.

I opgaveformuleringen finder du mine spørgsmål og kommentarer med kursiv skrift.

1. Opgaveformulering

Ved brug af fagenes modeller, teorier og begreber skal følgende hovedspørgsmål besvares

Hvilke forhold påvirker købet af en mobiltelefon, hvorfor og hvordan

Antag at målgruppen er personer over 18, som ikke umiddelbart selv har nogen opsparing til at finansiere hele købet.

Opgaven udarbejdes i makkerskabsgrupper

2.   Produkt

Der skal dels udarbejdes et NOTAT, hvor alle analyser fremgår og dels en POWERPOINT præsentation. PowerPoint anvendes ved præsentation ved afslutning af forløbet.

DISKUSSION: Hvad menes der dog med det, NOTAT og POWERPOINT

3.   Bedømmelse/krav til produktet

 • Inddragelse af alle fag
 • Inddragelse af fagenes begreber og analyser i videst muligt omfang
 • At der svares på opgavens hovedspørgsmål
 • Faglig begrundet argumentation for analyser og konklusioner
 • Fyldestgørende informationssøgning
 • Databehandling
 • At der er en fornuftig struktur i besvarelsen
 • At præsentationen er veltilrettelagt (layout, tempo, sprog osv.)

DISKUSSION: Kan I bruge det her til noget, dvs. kan I score nogle nemme point her? Kunne I f.eks. bruge ovenstående som tjekliste?

4.   Hvad er et notat?

Notatet opsummerer arbejdet med ØG-casens opgaveformulering og fungerer som referenceramme til den mundtlige præsentation. Et notat er ikke det samme som en skriftlig rapport, der kan læses selvstændigt uden en mundtlig præsentation.

I notatets hovedafsnit fremgår formål med analyser, selve analyserne samt delkonklusioner på analyserne inddelt i passende afsnit.

Den ”røde tråd” skabes i den mundtlige præsentation, hvor der udvælges og præsenteres de mest relevante analyser og konklusioner i forhold til opgaveformuleringen.

DISKUSSION: Hvad betyder det dog i praksis?

DISKUSSION: Hvad tror du, der menes med denne køreplan: Redegørelse – analyse – diskussion – konklusion og kan du bruge en sådan køreplan til noget fornuftigt?

Formalia-krav:

 1. Forside med titel, elevens navn, klasse, dato, skole.
 2. Indholdsfortegnelse, automatisk genereret i Word.
 3. Hovedafsnit med analyser og delkonklusioner på analyser inddelt i underafsnit.
 4. Hovedkonklusion hvor væsentligste delkonklusioner opsummeres.
 5. Referenceliste – genereret i Word.

SPØRGSMÅL: Hvor kan du finde hjælp til de krav her? Og er det muligt at score nemme point her?

 • I sidehoved vises elevens navn og klasse
 • I sidefod vises sidetal fra hovedafsnit til og med hovedkonklusion
 • Linieafstand: 1 ½
 • Margin: Højre/venstre 2,5cm. – top/bund 3 cm.
 • Skrifttype og -størrelse: Verdana 10, Times New Roman 12 eller lign.
 • En normalside er 2400 anslag med mellemrum.

TJEK: Tjek efter, hvordan ser et standard Word dokument ud. Hvis det ikke ser fornuftigt ud, så ret det til så det er klart til din opgave.

Notatet skal være velstruktureret, forståeligt og gennemset for stave- og kommafejl.

DISKUSSION: Den sidste sætning er da en selvfølge, ikke

I notatet skal der være kildehenvisninger, der understøtter analyser.

SPØRGSMÅL. Hvad er en kildehenvisning, og hvordan laver man den? Hvor får du hjælp til det henne?

Max. sideantal er 5 sider eksklusive forside, indholdsfortegnelse, kilde-/referenceliste og bilag

5.   Indhold

Det forventes at nedenstående emner inddrages og kombineres. Alt det, som inddrages, skal bidrage til at besvare opgaven. Dvs. alle analyser mv. skal relateres til hovedspørgsmålet.

TIP: Du får nogle stikord til hvert fag. Brug dem f.eks. til dine overskrifter, så kan det ikke gå helt galt

International økonomi

I bedes forholde jer til den aktuelle økonomiske situation for Danmark, når I inddrager emnerne fra IØ-faget.

 • Økonomisk vækst/konjunkturer
 • Det økonomiske kredsløb
 • Indkomst – forbrug – opsparing
 • Efterspørgsel, efterspørgselsdeterminanter og priselasticitet

Afsætning

 • Relevante baggrundsforhold på konsumentmarkedet
 • Relevant købsadfærd på konsumentmarkedet

Virksomhedsøkonomi

 • Privatbudget
 • Indkomst og skat
 • Opsparing
 • Forsikring

Matematik

Bemærk: I notatet og præsentationen er det centralt at tydeliggøre sammenhængen / samspillet mellem makroøkonomiske faktorer og det mikroøkonomiske. Det vil sige, hvordan makroøkonomiske faktorer påvirker virksomheder og forbrugere. Vis I kan anvende fagene i kombination med hinanden, og at strukturen i notat og præsentation ikke er hvert fag for sig.

Endvidere er det centralt at anvende matematiske begreber / redskaber til at forklare udvikling i tal og sammenhænge.

OPGAVE: Lav en punktopstilling over de begreber, du kan få brug for til din ØG-eksamen. Brug efterfølgende listen over nøgleord til fagene som udgangspunkt for din opgave

Supplerende stof

Alle relevante forhold fra ØG introdag  

6. Forslag til kilder

Foruden lærebøger og udleveret materiale fra undervisningen, kan I søge information nedenfor.

TIP I er velkomne til at bruge min vejledning her: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/vejledninger-1-talbanker/

 • Avisdatabaser (via student.ibc.dk)
 • Bibliotek.dk (kræver du er oprettet som bruger af det lokale bibliotek)
 • Diverse udbyderes hjemmesider
 • Statistikbanken.dk
 • www.dst.dk: Danmarks Statistik
 • Forsikringsguiden: https://forsikringsguiden.dk/